ฝ่ายประถมศึกษา

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
นางนิจเรศ จองบุตรดี

นางนิจเรศ จองบุตรดี

หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา

คุณครูสุนิสา มุขพันธ์

คุณครูสุนิสา มุขพันธ์

หัวหน้าระดับ ป.1-3

คุณครูอุษณีย์ ศราคนี

คุณครูอุษณีย์ ศราคนี

หัวหน้าระดับป.4-6

คุณครูวรัญญา โกยสกุล

คุณครูวรัญญา โกยสกุล

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/1

Teacher Izza Mae Borlagdan

Teacher Izza Mae Borlagdan

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/1

คุณครูทิพยาภรณ์ เอกสิริเรืองชัย

คุณครูทิพยาภรณ์ เอกสิริเรืองชัย

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/2

Teache rarianne joy mabacyao

Teache rarianne joy mabacyao

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/2

คุณครูชนกานต์ หนูนิช

คุณครูชนกานต์ หนูนิช

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/3

Teacher Wilson retuta Jr.

Teacher Wilson retuta Jr.

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/3

คุณครูนลิน ตันติปรมินทร์

คุณครูนลิน ตันติปรมินทร์

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/4

Teacher Aiza Guarino

Teacher Aiza Guarino

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/5

Teacher Maria Teresa Jamili

Teacher Maria Teresa Jamili

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/6

คุณครูณิชาภัทร วิจักขณ์สาสน์

คุณครูณิชาภัทร วิจักขณ์สาสน์

ครูประจำชั้นห้องป.2/1

คุณครูจุรีวรรณ ไตรสุวรรณ

คุณครูจุรีวรรณ ไตรสุวรรณ

ครูประจำชั้นห้อง ป.2/2

Teacher Neil Valdenarro Acelajado

Teacher Neil Valdenarro Acelajado

ครูประจำชั้นห้อง ป.2/2

คุณครูศักรินทร์ จารุสารสุทธิกุล

คุณครูศักรินทร์ จารุสารสุทธิกุล

ครูประจำชั้นห้อง ป.2/3

คุณครูณัฐชยา  ยิบมันตะสิริ

คุณครูณัฐชยา ยิบมันตะสิริ

ครูประจำชั้นห้อง ป.2/4

คุณครูปุญวรรณ ราพฤทธิ์

คุณครูปุญวรรณ ราพฤทธิ์

ครูประจำชั้นห้อง ป.2/5

คุณครูเมษา เมฆซ้อน

คุณครูเมษา เมฆซ้อน

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/1

คุณครูศศิวิภา  พระสุธาพิทักษ์

คุณครูศศิวิภา พระสุธาพิทักษ์

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/2

คุณครูสมศรี แสงศรี

คุณครูสมศรี แสงศรี

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/3

คุณครูจิรา  ชูมาก

คุณครูจิรา ชูมาก

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/4

คุณครูมาริสา ผิวทองหลาง

คุณครูมาริสา ผิวทองหลาง

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/5

คุณครูปุณยนุช  จินดา

คุณครูปุณยนุช จินดา

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/6

คุณครูปรานอม อภิชิตสมบูรณ์

คุณครูปรานอม อภิชิตสมบูรณ์

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/7

คุณครูอุษณี วงค์พิพันธ์

คุณครูอุษณี วงค์พิพันธ์

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/1

Teacher chen yang

Teacher chen yang

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/1

คุณครูสุทธิดา ธนเศรษฐทวี

คุณครูสุทธิดา ธนเศรษฐทวี

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/2

Teacher Daniel Sobrinos

Teacher Daniel Sobrinos

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/2

Teacher qian yanpu

Teacher qian yanpu

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/3

คุณครูวรนิตย์   ชูศรี

คุณครูวรนิตย์ ชูศรี

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/4

คุณครูกรกนก ลี้เพ่ง

คุณครูกรกนก ลี้เพ่ง

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/5

คุณครูอภิชาติ เพชรนิล

คุณครูอภิชาติ เพชรนิล

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/6

คุณครูเกศินี ผิวแก้ว

คุณครูเกศินี ผิวแก้ว

ครูประจำชั้นห้อง ป.5/1

คุณครูอนุสรา ใยอุบล

คุณครูอนุสรา ใยอุบล

ครูประจำชั้นห้อง ป.5/2

คุณครูเบญจมาศ นิรมล

คุณครูเบญจมาศ นิรมล

ครูประจำชั้นห้อง ป.5/3

คุณครูภีรนีย์ กุลธัมม์ดีแล้ว

คุณครูภีรนีย์ กุลธัมม์ดีแล้ว

ครูประจำชั้นห้อง ป.5/4

คุณครูแพรรุลี  ถิ่นเกาะยาว

คุณครูแพรรุลี ถิ่นเกาะยาว

ครูประจำชั้นห้อง ป.5/5

คุณครูศรุตา  ถนอมศักดิ์

คุณครูศรุตา ถนอมศักดิ์

ครูประจำชั้นห้อง ป.5/6

คุณครูจันทรัสม์ สุขสงวน

คุณครูจันทรัสม์ สุขสงวน

ครูประจำชั้นห้อง ป.6/1

คุณครูจันทิรา งามล้น

คุณครูจันทิรา งามล้น

ครูประจำชั้นห้อง ป.6/2

คุณครูศิริกัญญา คุ้มทรัพย์

คุณครูศิริกัญญา คุ้มทรัพย์

ครูประจำชั้นห้อง ป.6/3

คุณครูอนุสรา หน่ายสุวรรณ

คุณครูอนุสรา หน่ายสุวรรณ

ครูประจำชั้นห้อง ป.6/4

คุณครูณฐกร  บุญรัตน์

คุณครูณฐกร บุญรัตน์

ครูประจำชั้นห้อง ป.6/5

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0