แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (แผนระยะ 5 ปี ช่วงที่ 2)

พ.ศ.2561 – 2565 (2018 - 2022)

เน้น “ภาษาไทย – ภาษาจีน – ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ + วิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยี”

ปรัชญาโรงเรียน

จริยธรรม : รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีระเบียบ มีวินัย เคารพกฎกติกา มีความกตัญญูกตเวที เมตตากรุณา และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ปัญญา : ให้การศึกษา สอนทั้งความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตนให้กับผู้เรียน ไม่ใช่สอนให้ท่องจำแต่ตำรา หนังสือ สอนให้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ คิดสร้างสรรค์ มีปัญญา กล้าคิด กล้าทำ

สุขลักษณะ : มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี

สปิริต : มีน้ำใจ รู้จักทำงานเป็นทีม รับฟังความเห็นผู้อื่น รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จัก แยกแยะส่วนตนและส่วนรวม

สุนทรียศาสตร์ : ส่งเสริมความสามารถรอบด้าน ทั้งศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และ กีฬา

ขับเคลื่อนโดย

:การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 5 ขั้นตอน

1) ตั้งคำถาม

2) แสวงหาสารสนเทศ

3) สร้างองค์ความรู้

4) สื่อสารและนำเสนอ

5) ตอบแทนสังคม

คุณลักษณะผู้สอน และผู้เรียน

คนดี

หมายถึง รู้หน้าที่ มีจริยธรรม คุณธรรม และจิตอาสา

คนเก่ง

หมายถึง มีปัญญา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

รู้รักสามัคคี

หมายถึง มีสปิริต มีมารยาท ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง แยกแยะระหว่างส่วนตนกับส่วนรวม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

รู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

หมายถึง รู้ตัวตน รู้จักประเมินตน มีหลักปรัชญา สู่ความก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน อย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์

บริหารจัดการ การศึกษาอย่างมีคุณภาพ บ่มเพาะผู้เรียน ให้เพียบพร้อมด้วย จริยธรรม ปัญญา สุขลักษณะ สปิริต สุนทรียศาสตร์ มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างสรรค์นวัตกรรม ให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์

1. จัดการศึกษาให้โรงเรียนมีคุณภาพสู่ระดับสากล ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เน้น ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ + วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีทักษะด้านสุนทรียศาสตร์ เพื่อให้เป็นทางเลือกของผู้ปกครอง

2. ปลูกฝังการเป็นผู้นำ ผู้ตาม เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม

3. สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนและศิษย์เก่าที่จบจากโรงเรียนนี้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนที่แท้จริง

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้โรงเรียนมีคุณภาพสู่ระดับสากล ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เน้น ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ + วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีทักษะด้านสุนทรียศาสตร์ เพื่อให้เป็นทางเลือกของผู้ปกครอง

2. ปลูกฝังการเป็นผู้นำ ผู้ตาม เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม

3. สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนและศิษย์เก่าที่จบจากโรงเรียนนี้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนที่แท้จริง

เป้าหมาย

1. บริหารจัดการ หลักสูตรการศึกษา พัฒนาบุคลากรและทีมงานให้มีคุณภาพอย่าง ประหยัด พอเพียง ต่อเนื่องและยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน

2. ใช้หลักการ ร่วมคิด ร่วมทำ โปร่งใส สร้างโมเดล และคู่มือปฏิบัติงานของไทยหัว โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. ผู้เรียน มีทักษะความสามารถการใช้ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารอย่างเชี่ยวชาญ

4. ผู้เรียน ใช้หลักคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุมีผล เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ตลอดชีวิต

5. ผู้เรียน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

6. ผู้เรียน มีสุนทรียศาสตร์ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สุขศึกษา และกีฬา ตามความถนัดและสนใจ

7. ผู้เรียน มีภาวะ ผู้นำ ผู้ตาม เป็นคนดี รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย เป็นคนเก่ง แยกแยะ ผิดถูก ชั่วดี อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข

8. ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่ามีจิตสำนึก รัก กตัญญู ต่อโรงเรียน และครูอาจารย์ นำความรู้ ความสามารถ มาพัฒนาโรงเรียน