ฝ่ายมัธยมศึกษา

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
นางสุรีย์รัตน์ ชนะภักดี

นางสุรีย์รัตน์ ชนะภักดี

หัวหน้าฝ่ายมัธยมศึกษา(MYP)

คุณครูสุชาฎา ศรีน้ำทอง

คุณครูสุชาฎา ศรีน้ำทอง

ครูผู้สอน/หัวหน้าระดับ ม.1-3

คุณครูจุไรพร ผดุง

คุณครูจุไรพร ผดุง

ครูผู้สอน/หัวหน้าระดับ ม.4-6

คุณครูสิฬิณัฎฐา ชวนกำเนิดการ

คุณครูสิฬิณัฎฐา ชวนกำเนิดการ

ครูประจำชั้นห้อง ม.1/1

ครูประจำชั้นห้อง ม.1/1

คุณครูสิทธิโชติ แก้วชะโน

คุณครูสิทธิโชติ แก้วชะโน

ครูประจำชั้นห้อง ม.1/2

ครูประจำชั้นห้อง ม.1/2

คุณครูปรียาภรณ์ เสวกพันธุ์

คุณครูปรียาภรณ์ เสวกพันธุ์

ครูประจำชั้นห้อง ม.2/1

ครูประจำชั้นห้อง ม.2/1

ครูประจำชั้นห้อง ม.2/2

ครูประจำชั้นห้อง ม.2/3

คุณครูวรพรรณ เอียดแก้ว

คุณครูวรพรรณ เอียดแก้ว

ครูประจำชั้นห้อง ม.2/4

ครูประจำชั้นห้อง ม.2/4

คุณครูเบญจรัตน์ สวัสดิโรจน์

คุณครูเบญจรัตน์ สวัสดิโรจน์

ครูประจำชั้นห้อง ม.3/1

คุณครูวรรณนิสา บุญช้าง

คุณครูวรรณนิสา บุญช้าง

ครูประจำชั้นห้อง ม.3/2

คุณครูกุศล คำแก้ว

คุณครูกุศล คำแก้ว

ครูประจำชั้นห้อง ม.3/3

คุณครูสุวนันท์ วรรณะ

คุณครูสุวนันท์ วรรณะ

ครูประจำชั้นห้อง ม.4/1

คุณครูวราพรรณ์ สรรเพ็ชร

คุณครูวราพรรณ์ สรรเพ็ชร

ครูประจำชั้นห้อง ม.4/2

คุณครูอภิรดี  เกื้อบุญแก้ว

คุณครูอภิรดี เกื้อบุญแก้ว

ครูประจำชั้นห้อง ม.4/3

คุณครูชนิกาย ทองใบ

คุณครูชนิกาย ทองใบ

ครูประจำชั้นห้อง ม.5/1

คุณครูกิ่งแก้ว ชัยเสนา

คุณครูกิ่งแก้ว ชัยเสนา

ครูประจำชั้นห้อง ม.5/2

คุณครูสุุธิมา เมืองแก้ว

คุณครูสุุธิมา เมืองแก้ว

ครูประจำชั้นห้อง ม.5/3

คุณครูศรัญญู ห้าหาบ

คุณครูศรัญญู ห้าหาบ

ครูประจำชั้นห้อง ม.5/4

คุณครูกรานอนงค์ มณีโชติ

คุณครูกรานอนงค์ มณีโชติ

ครูประจำชั้นห้อง ม.6/1

คุณครูวันวิสา ยิ่งประสิทธิ์

คุณครูวันวิสา ยิ่งประสิทธิ์

ครูประจำชั้นห้อง ม.6/2

คุณครูกิตติศักดิ์ ชิตชลธาร

คุณครูกิตติศักดิ์ ชิตชลธาร

ครูประจำชั้นห้อง ม.6/3

คุณครูฟารีดา ศรัทธากาล

คุณครูฟารีดา ศรัทธากาล

ครูประจำชั้นห้อง ม.6/4

คุณครูฐิตินาถ จีนกิ๊ด

คุณครูฐิตินาถ จีนกิ๊ด

ครูผู้สอนสาระศิลปะ

คุณครูสุพิศ สักจันทร์

คุณครูสุพิศ สักจันทร์

ครูผู้สอนสาระศิลปะ

คุณครูผุดผ่อง  คำทอง

คุณครูผุดผ่อง คำทอง

ครูผู้สอนสาระสุขศึกษาพลศึกษา

ครูผู้สอนสาระภาษาจีน

ครูผู้สอนสาระภาษาจีน

คุณครูธนาธร ศุภรานนท์

คุณครูธนาธร ศุภรานนท์

ครูผู้สอนสาระภาษาอังกฤษ

คุณครูชะอ้อน คัดวงษ์

คุณครูชะอ้อน คัดวงษ์

ครูผู้สอนสาระการงานอาชีพ

คุณครูเกื้อกูล กองแก้ว

คุณครูเกื้อกูล กองแก้ว

ครูผู้สอนสาระสุขศึกษาพลศึกษา

คุณครูชุตินันต์ จำปาศิลป์

คุณครูชุตินันต์ จำปาศิลป์

ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี

นางสาวพัชราภรณ์ ยี่สิ้น

นางสาวพัชราภรณ์ ยี่สิ้น

เลขานุการ

นางสาวศรีสกุล ใหม่ศรี

นางสาวศรีสกุล ใหม่ศรี

บรรณารักษ์

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0