ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ด้วยระบบออนไลน์

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

HSK ย่อมาจาก Hanyu Shuiping Kaoshi คือ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน เป็นการสอบที่ถือเป็นมาตรฐานระดับชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดยสำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศกลุ่มเป้าหมาย คือ การจัดสอบให้แก่ผู้เรียนภาษาจีนที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ (รวมถึงชาวต่างชาติ ชาวจีนโพ้นทะเลและชนชาติส่วนน้อยภายในประเทศจีนเองด้วย) โดยเน้นให้ผู้สมัครสอบมีทักษะในการสื่อสาร การใช้ภาษาจีนในการดำเนินชีวิต การศึกษา และการทำงาน

วันที่จัดสอบวันที่หมดเขตรับสมัครวันทดลองสอบวันที่ประกาศผลสอบ
11 มกราคม 202023 ธันวาคม 201904 มกราคม 202003 กุมภาพันธ์ 2020
09 กุมภาพันธ์ 202027 มกราคม 202008 กุมภาพันธ์ 202004 กุมภาพันธ์ 2020
07 มีนาคม 202024 กุมภาพันธ์ 202029 กุมภาพันธ์ 202023 มีนาคม 2020
17 ตุลาคม 202028 กันยายน 202010 ตุลาคม 202002 พฤศจิกายน 2020
* หมายเหตุ ในรอบ 17 ตุลาคม 2020 ยกเลิกสอบ รบกวนผู้สอบติดต่อศูนย์สอบHSK ไทยหัว
07 พฤศจิกายน 202026 ตุลาคม 202031 ตุลาคม 202023 พฤศจิกายน 2020
21 พฤศจิกายน 202009 ตุลาคม 202014 ตุลาคม 202007 ธันวาคม 2020
06 ธันวาคม 202023 พฤศจิกายน 202005 ธันวาคม 202021 ธันวาคม 2020
ระดับคำศัพท์คะแนนเต็มคะแนนที่ผ่านค่าลงทะเบียนเวลาสอบเวลาในการสอบ
HSK 1150 คำ200120500 บาท13.30-14.10 (บ่าย)40 นาที
HSK 2300 คำ200120700 บาท09.00-09.55 (เช้า)55 นาที
HSK 3600 คำ300180900 บาท13.30-15.00 (บ่าย)55 นาที
HSK 41200 คำ3001801200 บาท09.00-10.45 (เช้า)105 นาที
HSK 55000 คำ3001801600 บาท13.30-15.35 (บ่าย)125 นาที
HSK 65000 คำ3001802000 บาท09.00-11.20 (เช้า)140 นาที

หมายเหตุ :
1. วันสุดท้ายของการสมัครสอบทุกครั้ง ปิดรับสมัครก่อน 10.00 น.
2. ทดลองสอบ เวลา 09.00น. ทุกระดับ

ประโยชน์ของการสอบ HSK
เพื่อใช้วัดมาตรฐานของผู้สอบเองว่ามีความรู้ภาษาจีนอยู่ที่ระดับใด
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ของสถานศึกษา
เพื่อใช้ในการสมัครเรียนต่อ
เพื่อชิงทุนศึกษาต่อในประเทศจีน
เพื่อใช้เป็นใบเบิกทางในการประกอบวิชาชีพ
เพื่อใช้คัดคนเข้าทำงาน ฝึกอบรม และเลื่อนตำแหน่ง
เพื่อใช้เป็นหลักฐานเทียบความรู้ด้านภาษาจีน
เนื้อหาการสอบ
การทดลองสอบ
หากผู้สอบไม่สะดวกที่จะมาทดลองสอบได้ตามตารางที่ศูนย์สอบกำหนด สามารถทำการทดลองสอบได้ด้วยตนเองที่บ้าน ง่ายๆ เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต เป็นการจำลองสอบเหมือนสอบจริง ข้อสอบจริงจากฮั่นปั้น