พิธีไหว้ครูดนตรี นาฎศิลป์ ไทย ประจำปีการศึกษา2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 ส.ค. 2564

 วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูดนตรี นาฎศิลป์ ไทย   ประจำปีการศึกษา2564 เพื่อระลึกถึงบุญคุณของ ครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา และศิลปะวิทยาการ แสดงความนอบน้อมและให้นักเรียนได้เรียนรู้ ความสำคัญ, ขั้นตอนพิธีไหว้ครูดนตรี – นาฏศิลป์ไทยบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาดนตรี นาฏศิลป์