การสอบออนไลน์นักเรียนระดับประถมและมัธยมภาคเรียนที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 มี.ค. 2565

การสอบวัดประเมินผลปลายปี/ปลายภาคเรียนที่ 2/2564

      เมื่อวันที่ 7-10 มีนาคม 2565 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาได้จัดการสอบวัดประเมินผล ปลายปี/ปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ในรูปแบบออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการสอบวัดประเมินผลเพื่อประมวลผลและสรุปองค์ความรู้ของทุกรายวิชาผ่านทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ทักษะการปฏิบัติ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนอย่างเหมาะสมตามรายวิชาต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้บรรลุตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0