เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันเสาร์ที่ 12 ก.พ. 2565

เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ได้นำนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)จัดการทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวนมาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ (1)ภาษาไทย  (2)คณิตศาสตร์  (3)วิทยาศาสตร์  (4)สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (5)ภาษาอังกฤษ  มีรายละเอียดดังนี้

นักเรียนระดับชั้น ป.6 เข้ารับการทดสอบ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ จำนวนนักเรียนเข้าร่วมทดสอบ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 69.37 และนักเรียนระดับชั้น ม.3 เข้ารับการทดสอบ วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565ณ สนามสอบโรงเรียนดาราสมุทร จำนวนนักเรียนเข้าร่วมทดสอบ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 60.71

ทั้งนี้ทางโรงเรียนฯ ยังได้ส่งคุณครูไปร่วมเป็นกรรมการกลาง และกรรมการประจำสนามสอบตามโรงเรียนต่างๆอีกด้วย

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0