สอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK3, 4

วันเสาร์ที่ 20 พ.ย. 2564

   โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK3,4 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.2/1 3/1 3/2 และ ม.5/1 และ 6/1 โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนจากศูนย์สอบขงจื้อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต แทนการสอบระบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ณ ฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0